Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do: strony internetowej Ośrodka.

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-30.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatnia aktualizacja deklaracji dostępności miała miejsce: 2022-03-30.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest sekretariat, sekretariat@soswchorzow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 241 49 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą część strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy Hajduckiej 22 w Chorzwie


Dostępność wejścia do budynku

Budynek posiada dwa wejścia. Jedno od strony ul. Hajduckiej, po przejściu przez plac wyczuwalną ścieżką brukową.

To wejście pozwala na wjechanie za pomocą wózków.

UWAGA ! Ze względu na rozbudowę, wejście na teren Ośrodka od strony ul. Hajduckiej jest obecnie niemożliwe. Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny w celu umożliwienia dostania się do budynku na wózku drugim wejściem.

Drugie wejście jest od strony ul. Dąbrowskiego, przez plac szkolny. Wejście nie nadaje się do samodzielnego wjechania z użyciem wózka, ze względu na konieczność pokonania kilku stopni schodów do góry wewnątrz budynku.

Po dostaniu się do budynku znajdujemy się na parterze przy portierni i klatce schodowej, która prowadzi w górę do sekretariatu (na 1 piętrze w lewo). 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Winda. Wysoki kontrast ciągów komunikacyjnych (klatka schodowa, korytarze).

Miejsca parkingowe

Ośrodek nie posiada wyznaczonego parkingu, jednak samochodem można się dostać oraz pozostawić pojazd na placu przy szkole wjeżdżając od strony ul. Dąbrowskiego. Z osobami niepełnosprawnymi prosimy podjeżdżać jak najbliżej wejścia do budynku.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą w sekretariacie Ośrodka.